hero image

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze website. Wij streven ernaar de website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Ondanks deze zorgvuldigheid, kunnen er geen rechten aan de inhoud van deze website worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. 
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via e-mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderszins verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.

Voor de verkoop en levering van producten en diensten door ExcellentSearch B.V. gevestigd te Den Haag.

Artikel 1 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:

 1. ExcellentSearch: ExcellentSearch B.V., handelend onder de naam ExcellentFlex, Opdrachtnemer, gevestigd te Den Haag.
 2. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ExcellentSearch werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.
 3. Uitzendkracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, waarin een uitzendbeding, als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is overeengekomen bij ExcellentSearch in dienst is.
 4. Detacheringskracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst, als bedoeld in artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek, bij ExcellentSearch in dienst is.
 5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met ExcellentSearch een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.
 6. De opdrachtbevestiging: de overeenkomst van opdracht, tussen ExcellentSearch en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen van ExcellentSearch voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Tenzij tussen ExcellentSearch en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door ExcellentSearch uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes

Alle offertes van ExcellentSearch zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 4 Payroll

 1. Opdrachtgever selecteert de te werk te stellen arbeidskracht.
 2. ExcellentSearch bepaalt of met de door opdrachtgever geselecteerde arbeidskracht een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan. ExcellentSearch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien opdrachtgever de arbeidskracht reeds tewerkstelt voordat ExcellentSearch en betreffende arbeidskracht daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
 3. Bij de selectie van kandidaten neemt opdrachtgever de uiterste nauwkeurigheid in acht. ExcellentSearch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de arbeidskracht niet aan de verwachtingen voldoet.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat ExcellentSearch een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de arbeidskracht krijgt en, indien van toepassing, van de tewerkstellingsvergunning.
 5. Samen met de kopie van het identiteitsbewijs stuurt opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden een verklaring naar ExcellentSearch waaruit blijkt dat en door wie de identiteit is gecontroleerd. Deze verklaring moet door de betreffende arbeidskracht mede worden ondertekend.
 6. Opdrachtgever moet toestaan dat ExcellentSearch en/of de certificerende organisatie de identificatieprocedure steekproefsgewijs op locatie controleert.

Artikel 5 Arbeidstijd, overwerk, ziektekosten

 1. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de arbeidskracht. ExcellentSearch kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.
 2. Alle kosten voor ExcellentSearch over het door de arbeidskracht verrichte overwerk, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren en werk in ploegendienst zijn door opdrachtgever verschuldigd.
 3. Alle kosten voor ExcellentSearch over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de arbeidskracht verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd.
 4. Indien de omvang van de door de arbeidskracht te verrichten arbeid en/of de werktijden niet duidelijk zijn vastgelegd en de opdrachtgever de arbeidskracht niet of minder dan drie (aaneengesloten) uren per oproep in de gelegenheid stelt om de overeengekomen arbeid te verrichten, is de opdrachtgever aan ExcellentSearch per oproep het opdrachtgeverstarief verschuldigd over drie of zoveel meer uren als de arbeidskracht gebruikelijk zou hebben gewerkt of mocht verwachten te gaan werken.
 5. Bij het door de Opdrachtgever annuleren van een bevestigde flexpool-aanvraag geldt dat de Opdrachtgever aan ExcellentSearch per oproep het opdrachtgeverstarief is verschuldigd over eerste drie uren die de arbeidskracht zou hebben gewerkt.
 6. Het staat de arbeidskracht en opdrachtgever vrij gezamenlijk een regeling inzake de tegemoetkoming in de ziektekosten overeen te komen, welke vervolgens schriftelijk door opdrachtgever aan ExcellentSearch kenbaar wordt gemaakt. ExcellentSearch draagt zorg voor de uitvoering van deze regeling met inachtneming van de (fiscaal) wettelijke bepalingen tegen een nader overeen te komen tarief.

Artikel 6 Betalingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen aan de arbeidskracht

 1. Als opdrachtgever voornemens is een geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel aan de arbeidskracht te betalen, verstrekken of ter beschikking te stellen en dit van invloed kan zijn op de loonaangifte die ExcellentSearch doet voor de arbeidskracht, meldt opdrachtgever dit met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid aan ExcellentSearch. Hierbij valt, zonder uitputtend te zijn, te denken aan een telefoon van zaak, computer, kostenvergoeding, bovenmatige reiskostenvergoeding of maaltijdvergoeding.
 2. Opdrachtgever is verplicht de melding als bedoeld in lid 1 te doen bij indiensttreding van de arbeidskracht, dan wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat die omstandigheid zich voordoet. Op basis van deze melding zal ExcellentSearch de benodigde fiscale voorzieningen (zoals verklaringen e.d.) treffen en de fiscale inhoudingen en afdrachten verrichten.
 3. Eventuele afspraken over het gebruik van ter beschikking gestelde of verstrekte voordelen worden tussen opdrachtgever en arbeidskracht gemaakt.
 4. Indien een auto ter beschikking wordt gesteld door opdrachtgever aan de arbeidskracht, zal opdrachtgever bij indiensttreding van de arbeidskracht, dan wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat de terbeschikkingstelling plaatsvindt, een melding doen aan ExcellentSearch van alle relevante
 5. gegevens. Op basis van deze melding zal ExcellentSearch de fiscale inhoudingen en afdrachten verrichten, tenzij de arbeidskracht ‘een verklaring geen privégebruik’ van de Belastingdienst kan overleggen. Opdrachtgever zorgt zelf, desgewenst, voor een leasecontract en gebruikersovereenkomst.
 6. In aansluiting op artikel 7 is opdrachtgever aansprakelijk voor schade die ExcellentSearch lijdt als gevolg van het onjuist, te laat of niet melden door opdrachtgever van een geldelijk of op geld waardeerbaar voordeel dat opdrachtgever aan de arbeidskracht betaalt, verstrekt of ter beschikking stelt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever zal aan de arbeidskracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan. Met uitzondering van de gevallen dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. ExcellentSearch is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en verliezen aan opdrachtgever, derden dan wel aan de arbeidskracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de arbeidskracht.
 3. ExcellentSearch is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die arbeidskrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van opdrachtgever of betreffende derden.
 4. Indien opdrachtgever onjuiste informatie aan ExcellentSearch verstrekt over de inlenersbeloning, als bedoeld in artikel 14 lid 2 van deze voorwaarden, is opdrachtgever aansprakelijk voor schade die ExcellentSearch als gevolg hiervan lijdt.
 5. In aansluiting op artikel 4 lid 2 tweede volzin van deze voorwaarden is opdrachtgever aansprakelijk voor schade die ExcellentSearch lijdt als gevolg van een foutieve of te late melding van de arbeidskracht door opdrachtgever aan ExcellentSearch. Deze schade bestaat onder meer, maar niet uitsluitend, uit eventuele boeten en naheffingen van de belastingdienst.
 6. Opdrachtgever vrijwaart ExcellentSearch voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van ExcellentSearch als werkgever van de arbeidskracht – direct of indirect – ter zake van de in leden 1 t/m 5 van dit artikel bedoelde schades, verliezen en verbintenissen.
 7. Indien ExcellentSearch rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad, geldt het volgende: ExcellentSearch is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals:
  1. Schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een cliënt van opdrachtgever.
  2. Andere schade dan onder a) bedoeld wordt vergoed conform en onder de condities van de door ExcellentSearch afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of nalaten van ExcellentSearch voortvloeien.
  3. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van ExcellentSearch te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuur-bedrag betrekking hebbend op de betreffende arbeidskracht, per maand.

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. Opdrachtgever is jegens de arbeidskracht en ExcellentSearch verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 3. Opdrachtgever is gehouden om aan de arbeidskracht en aan ExcellentSearch tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de arbeidskracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn organisatie gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 4. Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert ExcellentSearch zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 5. Opdrachtgever zal aan de arbeidskracht vergoeden en ExcellentSearch vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover opdrachtgever en/of ExcellentSearch daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 6. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 7. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van ExcellentSearch verstrekt opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 9 Facturen

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of voor zover niet anders overeengekomen;
  1. wordt voor detacheringskrachten met een contract voor een vast aantal uren maandelijks op basis van het aantal contracturen gefactureerd.
  2. worden de facturen van uitzendkrachten en de oproepkrachten berekend aan de hand van door de opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoordingsformulier.
 2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te (doen) zien dat de urenverantwoordingsformulieren tijdig worden ingevuld, dat op de urenverantwoordingsformulieren de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald en dat het urenverantwoordingsformulier bij inzending is voorzien van handtekening en (indien firmastempel bestaat) firmastempel van opdrachtgever. Na ondertekening door opdrachtgever zijn de urenverantwoordingsformulieren bindend. Bij verschil tussen het bij ExcellentSearch ingeleverde urenverantwoordingsformulier en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij ExcellentSearch ingeleverde urenverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
 3. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is ExcellentSearch gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.
 4. ExcellentSearch factureert maandelijks aan opdrachtgever voor de eerste van de maand waarin de arbeidskrachten met een contract voor een vast aantal uren de werkzaamheden zullen verrichten. Indien de detacheringskrachten met een vast aantal uren per week meer uren effectief hebben gewerkt dan het aantal contracturen dat partijen zijn overeengekomen, worden deze uren achteraf aan opdrachtgever gefactureerd conform het gebruikelijke tarief.

Artikel 10 Oproepovereenkomsten

 1. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is opdrachtgever gehouden aan ExcellentSearch per oproep te betalen tenminste het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren.
 2. Indien een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, wordt de bedongen arbeid in enige maand vermoed een omvang te hebben gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. Indien een arbeidskracht een beroep doet op dit rechtsvermoeden en dit vermoeden kan niet worden weerlegd, is opdrachtgever gehouden aan ExcellentSearch te betalen het opdrachtgeverstarief berekend over de vanaf dat moment geldende arbeidsomvang per maand.
 3. Van de leden 1 en 2 van dit artikel kan alleen worden afgeweken indien ExcellentSearch en opdrachtgever zulks schriftelijk overeenkomen.

Artikel 11 Betaling

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door ExcellentSearch ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en ExcellentSearch schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan ExcellentSearch zelf dan wel aan een rechtspersoon die door ExcellentSearch tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. Afgeweken kan worden indien zulks door ExcellentSearch en opdrachtgever wordt overeengekomen.
 3. Indien een factuur van ExcellentSearch niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
 4. De in het bezit van ExcellentSearch zijnde kopie van de door ExcellentSearch aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.
 5. Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Protest inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan ExcellentSearch te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Indien opdrachtgever na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd. De incassokosten worden voor arbeidskrachten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door ExcellentSearch is ingeroepen respectievelijk de vordering door ExcellentSearch ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van ExcellentSearch om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Artikel 12 Het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht.

Indien een (potentiële) opdrachtgever via ExcellentSearch in contact is gekomen met een kandidaat (bijvoorbeeld doordat deze door ExcellentSearch aan hem is voorgesteld met het oog op de terbeschikkingstelling van die kandidaat aan of de totstandkoming van een arbeidsverhouding met die opdrachtgever) en de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde een arbeidsverhouding met die kandidaat aangaat binnen 12 maanden nadat het contact tot stand is gekomen, wordt de (potentiële) opdrachtgever geacht een opdracht tot werving en selectie te zijn aangegaan met ExcellentSearch en is hij de werving en selectie-fee verschuldigd.

Urencriterium:

Aan elke medewerker die door ExcellentSearch is geworven en beschikbaar is gesteld aan opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden bij opdrachtgever, kan na het voldoen aan het urencriterium (zie hierna) door opdrachtgever aan medewerker een dienstbetrekking aangeboden worden. Medewerker dient 1.040 declarabele uren (urencriterium) via ExcellentSearch bij opdrachtgever te hebben.

Niet voldoen aan urencriterium

Indien medewerker minder declarabele uren heeft gewerkt dan het urencriterium, dient opdrachtgever met opdrachtnemer mondeling of schriftelijk in overleg te treden, teneinde te bezien of en onder welke voorwaarden opdrachtgever de medewerker een dienstbetrekking kan aanbieden.

Uitzondering Payrolling

Het urencriterium geldt niet voor de medewerkers die op basis van payroll dienstverlening, en dus door opdrachtgever zelf zijn aangedragen/geworven en via ExcellentSearch aan opdrachtgever zijn gedetacheerd.

Artikel 13 Verbod tot tewerkstelling in het buitenland en wederuitzending

 1. Het is opdrachtgever verboden een aan hem tewerkgestelde arbeidskracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk ExcellentSearch ter kennis te brengen en zonder haar verkregen toestemming. Om bedoelde toestemming te verkrijgen dienen aan ExcellentSearch te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra ExcellentSearch haar eenmaal gegeven toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten door de arbeidskracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgeleende arbeidskracht zelf ter beschikking te stellen aan derden. In dit verband wordt onder ‘derde’ mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7: 691 lid 6 BW.

Artikel 14 Invloed op het tarief (door wijziging) van functie

 1. Bij vaststelling van de beloning van de arbeidskracht wordt voor de arbeidskracht uitgegaan van de geldende beloning van werknemers in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever.
 2. De uurbeloning, zoals deze door ExcellentSearch bij aanvang van de arbeidsverhouding is vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal ExcellentSearch de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief worden aangepast.
 3. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.
 4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde laat onverlet dat ExcellentSearch en de arbeidskracht met de wijziging van de functie moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan ExcellentSearch en de arbeidskracht voorleggen, alvorens daaraan uitvoering te geven. Wijziging van de functie tijdens de opdracht kan ook op verzoek van de arbeidskracht geschieden, indien de arbeidskracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt.

Artikel 15 Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijke loon en/of lastenverhogingen en/of algemene kostenverhogingen

 1. Indien tijdens de duur van een opdracht sprake is van:
  1. Een wijziging in de bepalingen in het algemeen dan wel van de daarin geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of
  2. Een wijziging in de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor ExcellentSearch leidt, en/of
  3. Een verhoging van het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door ExcellentSearch te betalen premies, ingevolge op grond van ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, en/of
  4. Een verhoging van de kosten voor ExcellentSearch plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, staat het ExcellentSearch vrij, het opdrachtgeverstarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.
 2. Het tarief kan, anders dan op grond van het eerste lid, jaarlijks worden aangepast conform het prijsindexcijfer voor de CAO ­lonen die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceert. Opdrachtgever wordt in voorkomende situaties tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 16 Vervanging en beëindiging opdracht

 1. Ongeval of overlijden van de arbeidskracht geldt als overmacht voor ExcellentSearch en dientengevolge is ExcellentSearch nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade. ExcellentSearch is niet aansprakelijk voor welke schade ook als gevolg van ziekte van de arbeidskracht.
 2. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat ExcellentSearch de arbeidskracht niet meer te werk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen ExcellentSearch en arbeidskracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.
 3. Het staat ExcellentSearch vrij een arbeidskracht waarvan de opdracht bij opdrachtgever niet wordt verlengd te wijzen op de mogelijkheid om zich in te schrijven bij ExcellentSearch voor plaatsing op een nieuwe vacature. De opdrachtgever kan tijdens de looptijd van de opdracht eveneens vacatures plaatsen bij ExcellentSearch.
 4. Mocht een arbeidskracht, voor zover mogelijk, op verzoek van opdrachtgever, worden vervangen door een andere arbeidskracht dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde arbeidskracht bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

Artikel 17 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 1. Bij het tewerkstellen van arbeidskrachten bij opdrachtgever neemt ExcellentSearch in acht de wettelijke bepalingen, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.
 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door ExcellentSearch worden meegewogen.

Artikel 18 Algemene bepalingen

 1. ExcellentSearch is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe ExcellentSearch door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor ExcellentSearch verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.
 2. Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en ExcellentSearch verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en ExcellentSearch de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
 3. Originele ondertekende documenten kunnen door ExcellentSearch worden gescand en digitaal worden bewaard. De gescande documenten worden door ExcellentSearch van technische en organisatorische randvoorwaarden voorzien zodat de authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid gewaarborgd zijn. Deze gescande documenten zijn qua bewijskracht gelijk aan de originele documenten.
 4. Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen.
 5. Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten.
 6. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze algemene voorwaarden genoemde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van ExcellentSearch de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen.
 7. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht en opdrachtbevestiging zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk tussen ExcellentSearch en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 8. ExcellentSearch zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

Aanvullende bepaling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Artikel 19 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het tewerkstellen van uitzendkrachten door ExcellentSearch bij opdrachtgever.

Artikel 19 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke ExcellentSearch bij opdrachtgever een uitzendkracht levert c.q. te werk stelt en deze uitzendkracht voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:

 1. Opdrachtgever doet bij opdrachtnemer een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht met betrekking tot het tewerkstellen van arbeidskrachten door middel van een schriftelijke aanmelding. Opdrachtgever draagt er voor zorg dat de aanmelding door een daartoe bevoegd persoon wordt ingediend. In geval van acceptatie van de opdracht stuurt ExcellentSearch een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan binnen een termijn van 7 kalenderdagen reageren op de inhoud van de opdrachtbevestiging, nadien zijn partijen aan de opdracht gebonden. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur.
 3. Opdrachtgever ontvangt uiterlijk een maand voor de einddatum van het contract van ExcellentSearch een aankondiging inzake einde opdracht met het verzoek aan te geven of er al dan niet sprake is van een verlenging. Indien opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, zal ExcellentSearch de uitzendkracht berichten dat de opdracht eindigt en er geen sprake is van enige verlenging.
 4. Opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn die opdrachtnemer voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met uitzendkracht heeft dan wel het moment waarop de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtnemer en uitzendkracht van rechtswege eindigt.
 5. Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het zesde lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beëindiging van de opdracht door opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging.
 6. In alle gevallen van aankondiging van beëindiging van de opdracht aan ExcellentSearch moet opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de uitzendkracht. Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan ExcellentSearch of opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Opdrachtgever verzoekt, onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig, wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onder de gehoudenheid op eerste verzoek van ExcellentSearch schriftelijk aan ExcellentSearch te bevestigen dat opdrachtgever verzocht heeft de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen onmiddellijk na diens melding van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, zoals hiervoor bedoeld.
 7. ExcellentSearch heeft het recht de overeenkomst tot opdracht te ontbinden vanaf het tijdstip dat:
  1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien de vennootschap van opdrachtgever wordt ontbonden.
  2. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van ExcellentSearch volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Aanvullende bepaling voor het tewerkstellen van detacheringskrachten

Artikel 20 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het tewerkstellen van detacheringskrachten aan opdrachtgever.

Artikel 20 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke ExcellentSearch bij opdrachtgever een uitzendkracht levert c.q. te werk stelt en deze uitzendkracht voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:

 1. Opdrachtgever doet bij opdrachtnemer een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht met betrekking tot het tewerkstellen van arbeidskrachten door middel van een schriftelijke aanmelding. Opdrachtgever draagt er voor zorg dat de aanmelding door een daartoe bevoegd persoon wordt ingediend. In geval van acceptatie van de opdracht stuurt ExcellentSearch een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever kan binnen een termijn van 7 kalenderdagen reageren op de inhoud van de opdrachtbevestiging, nadien zijn partijen aan de opdracht gebonden. De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het verstrijken van de overeengekomen duur.
 3. Opdrachtgever ontvangt tijdig van ExcellentSearch een aankondiging inzake einde opdracht met het verzoek aan te geven of er al dan niet sprake is van een verlenging. Indien opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft, zal ExcellentSearch de detacheringskracht berichten dat de opdracht eindigt en er geen sprake is van enige verlenging.
 4. Een opdracht voor bepaalde tijd is tussentijds opzegbaar enkel na overleg en overeenstemming met een vertegenwoordiger van ExcellentSearch.
 5. Indien ExcellentSearch in overleg met opdrachtgever ertoe besluit een detacheringskracht voor onbepaalde tijd in dienst te nemen, zullen opdrachtgever en ExcellentSearch een verklaring ondertekenen met daarin opgenomen de voorwaarden die gelden bij iedere beëindiging van een overeenkomst door opdrachtgever inzake arbeidskrachten met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 6. Indien ExcellentSearch het ziekterisico draagt, worden in geval van ziekte van de arbeidskracht in de overeenkomst afspraken gemaakt over het aantal aan opdrachtgever door te belasten ziektedagen.
 7. Indien opdrachtgever het ziekterisico draagt, worden in geval van ziekte van de arbeidskracht aan opdrachtgever het salaris alsmede vaste looncomponenten, zoals schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, tegen de overeengekomen omrekeningsfactoren gefactureerd. Daarnaast worden de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor re-integratie van de zieke arbeidskracht volledig gefactureerd aan opdrachtgever.
 8. Indien sprake is van een arbeidsconflict tussen opdrachtgever en detacheringskracht, is opdrachtgever gehouden gedurende de volledige periode van de arbeidsovereenkomst het overeengekomen opdrachtgeverstarief aan ExcellentSearch te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Indien door buiten ExcellentSearch gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting, etc.) bij opdrachtgever geen werk beschikbaar is, of minder dan overeengekomen, wordt het vastgestelde tarief onverkort gefactureerd.
 10. ExcellentSearch heeft het recht de overeenkomst tot opdracht te ontbinden vanaf het tijdstip dat:
  1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien de vennootschap van opdrachtgever wordt ontbonden.
  2. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden.

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van ExcellentSearch volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken detacheringskracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van ExcellentSearch, of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen detacheringskracht.

Artikel 21 Wijziging van algemene voorwaarden

ExcellentSearch behoudt zich het recht voor deze­­ voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ten aanzien van nieuw te sluiten overeenkomsten. Ten behoeve van de reeds lopende overeenkomsten blijven de algemene voorwaarden van kracht ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst.

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. Meer informatie hierover vind u op onze cookie instellingen pagina.

OK